تماشای ویدئو قدرت زرهی نیروی زمینی ایران از کيونما

گوشه ای از قدرت زرهی نیروی زمینی ایران { نیروی زرهی نیروی زمینی سپاه } و کرار خوشگل ما رخ مینماید و هیبت و جذبه اش رو به رخ T72 ها میکشد
22 دی 1400
کيونما
loading...