تماشای ویدئو چرا چادر ؟؟؟ چرا مشکی ؟؟؟ از کيونما

پاسخ کوبنده خانم نیلچی زاده : مدتی بود که بحث چادر و مشکی بودنش سوژه ی بزرگ دشمن بود و بهانه ای دیگر برای ضربه زدن به چادر پیدا کرده بودند و ذهن بعضی از ماهارا درگیر خودش کرده بود ، ولی این شبهه با جواب محکم و کوبنده ی خانم نیلچی زاده که خدا حفظش کند روبه رو شد ،،، که البته من قبلاً هم جوابِ این شبهه رو اینجا دادم ... معلوم نیست که سوژه ی دیگرشان چیست و دیگر میخواهند چه چیزی را ببرند زیر سوال ؛؛؛ واقعیت اینکه اگر من به جای آنها بودم دُمم را میگذاشتم رویِ کولم و میرفتم و پشت سرم را هم نگاه نمیکردم ... امّا
13 شهریور 1390
کيونما
loading...