تماشای ویدئو فقط یک پروژه بزرگ بیمارستانی ما در تهران ۱۰۰۰ تخت، ۸۷ درصد پیشرفت داشته از کيونما

در هفته های آینده آماده بهره برداری است که نشان می دهد تحول بزرگی از نظر زیر ساختی و نیروی انسانی در بخش سلامت ایجاد شده است
9 مرداد 1400
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط