تماشای ویدئو گل های لی لی چمن عینالی بهار آنتونیو ویوالدی از کيونما

تبریز امروز : در نگاه مردمان و میان فرهنگ عامه ، این گل با خلوص و امید ، مدارا و مجازات همراه بوده است....یکی از اسامی اش شکل گل را به عنوان چتر منعکس می کند. بسیاری از نام های رایج گیاه شامل باغ ستاره بیت لحم ، خواب آلود ، خواب ظهر ، زنبق چمن ، دانه برف تابستان ، گل برف ، گل ستاره ، شیر پرنده ، بانوی ساعت یازده ، مارچوبه حمام با ارجاع به زمان و باز شدن گل ، باز شدن دیر وقت و بسته شدن در شب یا در شرایط ابری آن است. نام های ستاره ای نشان دهده چیدمان گلبرگ ها است. ........ عکس های ویدئو از گل های اردیبهشت م
10 تیر 1400
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط