تماشای ویدئو مبانی برق الکترونیک کارگاه بخش هفتم از کيونما

مقاومت حرارتی PTC ( فتو رزیستور )مقاومت وابسته به نور » واریستور« مقاومت وابسته به ولتاژ (Voltage Dependent Resistor) مقدار مقاومت و تولرانس: الف: مقدار مقاومت و تولرانس را مستقیما روی مقاومت می نویسند. ب: مقدار مقاومت را مستقیماً می نویسند و به جای واحد اهم از حرف R و به جای تولرانس طبق جدول بعدی از حروف M, K,j استفاده می کنند. ج: مقدار مقاومت و تولرانس آن را با استفاده از نوارهای رنگی روی بدنه مقاومت مشخص می کنند.
16 اردیبهشت 1400
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط