تماشای ویدئو دکتر طاهره لباف آسیبهای غربالگری جنین ها، آمنیوسنتز منجر به سقط جنین ها میشود. از کيونما

18 فروردین 1400
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط