تماشای ویدئو برای معاینه فنی خودرو، نوبت بگیرید از کيونما

هر سال نزدیک پایان سال صف معاینه فنی خودروها تا صدها متر بیرون مراکز ادامه داشت، اما امسال و با توجه به شیوع کرونا با دریافت نوبت اینترنتی حضور خود را در مراکز معاینه فنی به حداقل کاهش دهید. خودروهای داخلی تولید 1395 و ماقبل و خودروهای وارداتی تولید 2016 و ماقبل می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی یا اپلیکیشن "تهران من" نوبت بازدید فنی دریافت کنند.
20 اسفند 1399
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط