تماشای ویدئو آغاز عملیات اجرایی نخستین مرکز معاینه فنی درون شهری خودروهای سنگین در شرق کشور از کيونما

عملیات اجرایی نخستین مرکز معاینه فنی درون شهری خودروهای سنگین در شرق کشور آغاز شد.
16 بهمن 1399
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط