تماشای ویدئو مفهوم توان مثبت منفی10 توجه به واحدهای اندازه گیری از کيونما

مفهوم توان (توان 10) مثبت و منفی با توجه به واحدهای اندازه گیری- لطفا به اعداد سمت راست و چپ فیلم دقت کنید- آموزشگاه کمیل و کاشانی (بهارستان)- علیخانی 99
26 اردیبهشت 1399
کيونما
loading...