تماشای ویدئو ریاضی پایه هشتم.فصل هشتماحتمال یا اندازه گیری شانس.مدرسجواد پراشیده از کيونما

ریاضی پایه هشتم.فصل هشتم:آمار و احتمال.درس سوم:احتمال یا اندازه گیری شانس مدرس:جواد پراشیده استان:اصفهان شهرستان:خمینی شهر
22 اردیبهشت 1399
کيونما
loading...