تماشای ویدئو پنج تمرین کارساز عضله سینه از کيونما

عضله سینه ای و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی هم برای خانم ها و هم برای آقایان در هر سطح تمرینی
17 مهر 1398
کيونما
loading...