تماشای ویدئو چرا چادر مشکی بپوشم ؟ از کيونما

آیا پوشیدن چادر غیر از مشکی اشکال دارد ؟ آیا چادر مشکی موجب افسردگی نمی شود ؟
26 مهر 1393
کيونما
loading...