تماشای ویدئو مصاحبه آقای علی شوندیرتبه 1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 98 از کيونما

جناب آقای شوندی رتبه 1 گرایش بهینه سازی، رتبه 1 گرایش مهندسی مالی، رتبه 1 گرایش مدیریت مهندسی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 98 از دانشگاه خوارزمی
19 تیر 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط