تماشای ویدئو چقدر گل بکشیم اشکال نداره ؟ از کيونما

خانم دکتر مریم جنتی از گل می گوید. چطور گل بکشیم؟ با کشیدن گل چه اتفاقاتی برای ما می افته؟ با همکاری هاسپیتل و خوب شیم
19 تیر 1398
کيونما
loading...