تماشای ویدئو زیروبم سیل مهربانی، حرکت خوب سینما آزادی از کيونما

حضور چهره ها در سیل مهربانی سینما آزادی؛ گفتگو با مدیر سینما آزادی به بهانه این حرکت خیرخواهانه.
26 فروردین 1398
کيونما
loading...
loading...