تماشای ویدئو ثبت نخستین تصویر یک سیاه چاله فضایی از کيونما

برای نخستین بار در تاریخ بشر تصویری از یک سیاه چاله فضایی ثبت و منتشر شد www.exos.ir
22 فروردین 1398
کيونما
loading...
loading...