تماشای ویدئو دانلود رمان عروس شیطان یک رمان از کيونما

دانلود رمان عروس شیطان _ در میان جمعیت شیاطین و انسان های انسان نما، من آن ادمی بودم که اسیر شیطان و شیطان زاده ها شدم. مرا به انتخاب خودم نیاوردند، مرا برای هیچ به این جا اوردند و می خواهند از فرزند من و شیطان، فرمانروای جهان را آموزش دهند، اما نمی دانند خدایی این میان هست، که اگر برای لحظه ای نخواهد، این جمعیت همه نیست می شوند. چه خیال خامی، فرمانروایی شیطان بر زمین! https://www.1roman.ir/page/3/
26 اسفند 1397
کيونما
loading...