تماشای ویدئو ماجرای بستنی خوردن میرزا رضا کرمانی در بستنی فروشی محمد ریش از کيونما

از اینجا تا به شمرون تا به تجریش/ نخوردی بستنی محمدِ ریش. بستنی که با ثعلب و یک رطل شکر ساخته می شد و در آن سخاوتمندانه هل و گلاب میریزند و با یخهای گنده دست ساز خنکش می کردند و خامه های طعم دار و درشتش را از سرشیر تازه می گرفتند. رضا کرمانی روز قبل از کشتن ناصرالدین شاه به مغازه محمد ریش می رود و تا می تواند از این بستنی میل می کند. بعد از کشتن ناصرالدین شاه، محمد ریش به نظمیه احضار می شود تا از چند و چون قتل شاه استنطاقش کنند که چه چیزی در بستنی هایش می ریخته که مردم را اینگونه جسور کرده است!
5 اسفند 1397
کيونما
loading...
loading...