تماشای ویدئو مسافران حادثه خونین قطار مشهد تبریز تیم امدادی دیر آمدند امکانات اولیه درمانی نداشتند از کيونما

روایت شاهدان عینی از حادثه خونین قطار تبریز ـ مشهد. اگر نیروهای امداد، زودتر و مجهزتر می رسیدند....
31 اردیبهشت 1397
کيونما
loading...
loading...
loading...