تماشای ویدئو فاز اول مرحلۀ اول زایمان طبیعی از کيونما

فاز اول در مرحلۀ اول زایمان طبیعی فاز نهفته نام دارد. این فاز طولانی ترین فاز زایمان است و شدت آن از بقیۀ فازها کمتر است که منجر به باز شدن دهانۀ رحم می شود. در این ویدیو، خانم مرضیه بخشنده، کارشناس مامایی در مورد مدیریت این فاز برای مادران باردار توضیحات مفیدی را خواهد داد.
25 اردیبهشت 1397
کيونما