تماشای ویدئو گزارش عملکرد واحد آموزش سازمان تاکسیرانی مشهد از کيونما

این فایل در بردارنده مهمترین اقدامات در زمینه برگزاری دوره های آموزشی در سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد در سال 1396 می باشد
30 فروردین 1397
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط