تماشای ویدئو اجرای جنگ شادی چهار پنج دی نودوشش از کيونما

اجرای جنگ شادی چهار-پنج دی نودوشش مجری ایلیانیکنام به اهتمام بسیج و سپاه خشکبجار به نفع زلزله زدگان کرمانشاه تهیه کننده مهدی یزدانی باهمراهی جمعی از هنرمندان
5 دی 1396
کيونما
loading...