تماشای ویدئو توضیحات رییس كمیسیون اجتماعی مجلس درباره معوقات كاسپین از کيونما

توضیحات عبدالرضا عزیزی رییس كمیسیون اجتماعی مجلس درباره معوقات كاسپین به مردم، تعاونی فرشتگان و موسسات غیرمجاز پس از دیدار با رییس كل بانك مركزی
1 تیر 1396
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط