تماشای ویدئو داستان عمو آنتیبا، بستنی فروش مسیحی امام موسی صدر از کيونما

ماجرای وقتی که امام موسی صدر برای ظلمی که از طرف رقیب مسلمان به بستنی فروش مسیحی شده بود به مغازه او رفت و با خوردن بستنی رونق و فروش دوباره را به مغازه او برگرداند.
9 دی 1395
کيونما
loading...
loading...