تماشای ویدئو چرا چادر مشکی است؟ از کيونما

پاسخی خیلی کوتاه و جالب به اینکه چرا چادر مشکی است؟!!
27 فروردین 1392
کيونما
loading...