گردنه ایذه

گردنه ای درکردستان کيونما

12 آبان 1390
کيونما
( گردنه ایذه ) [ گردنه ایذه ]