کاشت خاکشیربه شکل درخت

توربین بادی به شکل درخت کيونما

2 اردیبهشت 1396
کيونما
( کاشت خاکشیربه شکل درخت ) [ کاشت خاکشیربه شکل درخت ]