کاشت خاکشیربه شکل درخت

توربین بادب به شکل درخت کيونما

14 دی 1393
کيونما
( کاشت خاکشیربه شکل درخت ) [ کاشت خاکشیربه شکل درخت ]