پول گندم کردستان کی واریزمیشود

چرا پارسال در گندم هم خودکفا بودیم هم صادرکننده، اما امسال واردکننده شدیم؟ کيونما

4 آبان 1398
کيونما
loading...
( پول گندم کردستان کی واریزمیشود ) [ پول گندم کردستان کی واریزمیشود ]