پشتو لغات pdf

خدمات پی وی دی شوکا PVD کيونما

مقاله پژوهشهای ایرانی دریای پارس پشتو لغات pdf
10 خرداد 1398
کيونما
loading...
( پشتو لغات pdf ) هرچه اقتدار یک فرهنگ بیشتر باشد تأثیر آن در سایر کشورها و آفاق و اقطار بیشتر خواهد بود [ پشتو لغات pdf ]
loading...