مثل از کوزه همان برون ترواد که در اوست

5 نمونه زیرکی های «رونالدینیو» نشانگر هوش سرشار اوست کيونما

19 اردیبهشت 1399
کيونما
loading...
( مثل از کوزه همان برون ترواد که در اوست ) [ مثل از کوزه همان برون ترواد که در اوست ]