شکل اسپرم ناسالم

طرح ژن دار کردن گوسفندهای معمولی کيونما

10 دی 1398
کيونما
loading...
( شکل اسپرم ناسالم ) [ شکل اسپرم ناسالم ]