شجره نامه طایفه کبدانی

زنده یاد مرحوم منوچهر ایرانشاهی فرزام ایرانشاهی طایفه ایل بزرگ بختیاری کيونما

20 مهر 1397
کيونما
( شجره نامه طایفه کبدانی ) [ شجره نامه طایفه کبدانی ]