ساختار انتن تلسکوپی

بدون توقف حضور دکتر عباسعلی کدخدایی قسمت آخر کيونما

نوشته های خواندنی kianavahdati معرفی شاسی بلندهای شهری قیمت زیر ۱۰۰ میلیون عکس ساختار انتن تلسکوپی
8 آذر 1397
کيونما
( ساختار انتن تلسکوپی ) کیانا وحدتی باورت نمی شود که من وارهاده در میان حیرت کنون مانده با کورسویی از فانوس کراس اوور چیست تا چند سال پیش شاید این واژه برای ما ایرانیان خیلی آشنا نبود [ ساختار انتن تلسکوپی ]