روکشسبد با پارچه

دستگاه برش اتومات کاغذ ، چرم ، پارچه ،روکش کاغذی PVC تصا ماشین کيونما

4 بهمن 1396
کيونما
( روکشسبد با پارچه ) [ روکشسبد با پارچه ]