رفع نحسی از زندگی

واکنش عادل به نحسی نود کيونما

25 اسفند 1394
کيونما
( رفع نحسی از زندگی ) [ رفع نحسی از زندگی ]