دوره تخصصی نجات در حوادث ترافیکی جاده در گلستان برگزار شد

loading...
( دوره تخصصی نجات در حوادث ترافیکی جاده در گلستان برگزار شد ) [ دوره تخصصی نجات در حوادث ترافیکی جاده در گلستان برگزار شد ]