جلوگیری از گازدار شدن ابغوره در بطری

جلوگیری داغ شدن گوشی در تابستان کيونما

گیاهان دارویی معجزه همدان جلوگیری از گازدار شدن ابغوره در بطری
14 تیر 1398
کيونما
loading...
( جلوگیری از گازدار شدن ابغوره در بطری ) مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی [ جلوگیری از گازدار شدن ابغوره در بطری ]
loading...