باشاک دیزر

معرفی مناطق استانبول این قسمت محله باهچه شهیر یا باشاک سهیر کيونما

5 آبان 1397
کيونما
loading...
( باشاک دیزر ) [ باشاک دیزر ]
loading...
loading...