انشا درمورد ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفتند هیزمش تر است

ریشه ضرب المثل باد آورده را باد می برد کيونما

25 فروردین 1398
کيونما
loading...
( انشا درمورد ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفتند هیزمش تر است ) [ انشا درمورد ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفتند هیزمش تر است ]
loading...