انشا درمورد ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفتند هیزمش تر است

ریشه ضرب المثل های فارسی پته اش را روی آب انداخت کيونما

24 خرداد 1398
کيونما
loading...
( انشا درمورد ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفتند هیزمش تر است ) [ انشا درمورد ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفتند هیزمش تر است ]
loading...