انشا بار کج به منزل نمیرسه

بار کج به منزل نمیرسد کيونما

ارسال پیام نظر بیان معنوی ناشر آثار استاد پناهیان انشا بار کج به منزل نمیرسه
30 خرداد 1397
کيونما
( انشا بار کج به منزل نمیرسه ) من فکر میکنم فقط یک راه درست وجود داره و اگر آدمهای زیادی هستند که در ظاهر به نظر [ انشا بار کج به منزل نمیرسه ]