انتقال طرح روی توربافی

معایب طرح انتقال آب خزر به سمنان کيونما

1 اسفند 1397
کيونما
loading...
( انتقال طرح روی توربافی ) [ انتقال طرح روی توربافی ]
loading...
loading...